Upis objekta u katastar

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu obveza je svakog vlasnika izgrađene nekretnine. Objekt se upisuje na temelju izrađenog elaborata za evidentiranje zgrada ili drugih građevina. Elaborat za evidentiranje objekta izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka.

Za upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu potreban je akt kao dokaz o legalnosti objekta, koji može biti:

Uporabna dozvola za određene građevine
– građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine

Katastarski ured izdaje uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine na temelju podataka s kojima raspolaže i koji se smatraju dokazom da je neka građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine.

Nadležno tijelo za graditeljstvo na temelju dokaza kojima raspolaže da je građevina izgrađena do 15. veljače 1968.godine (uvjerenje nadležnog ureda za katastar da je građevina evidentirana u katastarskom operatu prije 15. veljače 1968.godine) izdaje uporabnu dozvolu.

Ako katastarski ured ne raspolaže sa potrebnim podacima, tada uvjerenje o vremenu građenja građevine izdaje nadležno upravno tijelo na temelju snimka postojećeg stanja građevine i preslika katastarskog plana s ukartiranom građevinom.

Uporabna dozvola za određene građevine – građevina izgrađena na temelju akta za građenje izdanog do 1.10.2007. godine

Nadležno tijelo za graditeljstvo na temelju pravomoćne građevinske dozvole, odnosno drugi akt za građenje temeljem kojega je građevina izgrađena izdaje Uporabnu dozvolu.

Građevina izgrađena od 20. lipnja 1991. godine do 1. listopada 2007. godine

Ako je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. godine do 1. listopada 2007. godine nadležno upravno tijelo izdaje Uvjerenje za uporabu

Građevine izgrađene na temelju Rješenja o uvjetima građenja

Za građevine izgrađene na temelju Rješenja o uvjetima građenja, može se na zahtjev stranke umjesto uporabne dozvole izdati potvrda da je dostavljeno Završno izvješće nadzornog inženjera

Građevina izgrađena od 1. listopada 2007. godine

Uporabna dozvola (za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog od 01.10.2007. do 31.12.2013. i za građevine sagrađene na temelju Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima).

Građevine za koje je ishođeno rješenje o izvedenom stanju

Pravomoćno rješenje o izvedenom stanju izdano temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19).

Zašto je bitno upisati objekt u katastar i zemljišnu knjigu?

Osim što je to zakonska obaveza, potrebno evidentirati kod kupoprodaje (“čisti papiri”), legalizacije objekta, hipoteke, kod prijave boravka, etažiranja (objekti sa 2 ili više stanova).

Objekt je upisan u katastar, ali nije i u zemljišnu knjigu. Što je potrebno da bi upisali objekt u zemljišnu knjigu?

Za upis objekta u zemljišnu knjigu potrebno je izraditi elaborat za
usklađenje zemljišnoknjižnog sa katastarskim stanjem,
u kojemu se prilaže i valjana dokumentacija (dokaz o legalnosti objekta) na temelju koje je kuća izgrađena.

Objekt izgrađen bez građevinske dozvole

Ako je objekt sagrađen bez građevinske dozvole evidentirat će se u katastru i u zemljišnoj knjizi sa zabilježbom da za navedeni objekt nije priložena uporabna dozvola.

Izrada elaborata za evidentiranje objekta

Elaborat za evidentiranje objekta – za izradu elaborata geodetski stručnjak pristupa geodetskoj izmjeri građevine i međnih linija, zatim na temelju izmjere računa koordinate točaka i kartira ih u CAD programu.

Takvi podaci se uklapaju u kopiju katastarskog plana te se izrađuje dokumentacija za elaborat: skica izmjere, prijavni listovi za katastar i zemljišnu knjigu, i dr.

Izrađeni elaborat se predaje na pregled i ovjeru nadležnom Katastarskom uredu.

Nakon pregleda i provedbe elaborata u katastru, novonastalo stanje se evidentira u katastarskom operatu.

Zatim Katastarski ured po službenoj dužnosti dostavlja prijavni list za zemljišnu knjigu zemljišnoj knjizi (gruntovnici) gdje se evidentira promjena na predmetnim parcelama, ali vlasničko stanje ostaje nepromijenjeno.