Parcelacija zemljišta

Parcelacija zemljišta je podjela ili spajanje dvije ili više katastarskih čestica, a može se raditi u građevinskom i poljoprivrednom području.

Parcelacija građevinskog zemljišta

Parcelacija građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja i parcelacija građevinskog zemljišta izvan tog područja može se provoditi u skladu s građevinskom dozvolom, lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice, detaljnim planom uređenja i sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) i Pravilniku o geodetskim elaboratima (NN 59/18).

Parcelacija poljoprivrednog zemljišta

Poljoprivredno zemljište izvan građevinskog područja ne može se geodetskim elaboratima dijeliti na katastarsku česticu površine manje od 1 ha, osim u slučaju izdvajanja poljoprivrednog zemljšta radi izgradnje infrastrukturnih i drugih građevina određenih propisom kojim se uređuje prostorno uređenje i osim u slučaju nasljeđivanja (Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN 57/2022).

Koja je namjena parcelacije zemljišta?

Namjena parcelacije zemljišta može biti:

 • formiranje građevinske čestice
 • formiranje katastarskih čestica zbog kupoprodaje nekretnina
 • formiranje katastarskih čestica u postupku povrata imovine
 • formiranje katastarskih čestica zbog ostavinske diobe
 • formiranje katastarskih čestica zbog dobivanja hipotekarnog kredita

Koji su dokumenti potrebni za parcelaciju zemljišta?

 • kopija katastarskog plana
 • posjedovni list
 • zemljišnoknjižni izvadak
 • dozvola ili suglasnost za parcelaciju

Dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

Parcelacijski elaborat

Parcelacijski elaborat može biti:

 • za diobu ili spajanje katastarskih čestica
 • za provedbu dokumenata ili akata prostornog uređenja

Parcelacijski elaborat za provedbu dokumenata ili akata prostornog uređenja može biti:

 • Parcelacijski elaborat za provedbu detaljnog plana uređenja
 • Parcelacijski elaborat za provedbu urbane komasacije
 • Parcelacijski elaborat za provedbu lokacijske dozvole
 • Parcelacijski elaborat za provedbu građevinske dozvole, odnosno drugog akta na temelju kojega je izgrađena građevina
 • Parcelacijski elaborat po rješenju o uvjetima građenja
 • Parcelacijski elaborat za provedbu rješenja o utvrđivanju građevne čestice
 • Parcelacijski elaborat za spajanje cijelih katastarskih čestica na kojima je izgrađena postojeća zgrada

Kada se donosi rješenje o utvrđivanju građevne čestice?

Parcelacija građevinskog zemljišta provodi se u skladu s rješenjem o utvrđivanju građevne čestice u slučajevima kada za postojeću građevinu nije utvrđena građevna čestica ili zemljište nužno za redovitu uporabu građevina.

Rješenje o utvrđivanju građevne čestice donosi se:

 • ako su na istoj katastarskoj čestici izgrađene dvije ili više građevina koje građevinski, funkcionalno ili tehničko-tehnološki nisu cjelina,
 • ako je građevina izgrađena na katastarskoj čestici čija je površina veća od površine nužne za redovitu uporabu građevine,
 • ako je postojeća katastarska čestica, na kojoj je izgrađena građevina, takva da se ne može smatrati zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine,

Rješenje o utvrđivanju građevne čestice donosi nadležno upravno tijelo na temelju dokumenata prostornog uređenja.

Rješenje se donosi na temelju preslika katastarskog plana na kojoj se određuju oblik i veličina građevne čestice, dokaza da je građevina za koju se utvrđuje građevna čestica postojeća, odnosno izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, koji se prilažu zahtjevu.

Izrada parcelacijskog elaborata

Za izradu parcelacijskog elaborata geodetski stručnjak pristupa geodetskoj izmjeri međnih linija, zatim se računaju koordinate snimljenih točaka te kartiraju u CAD programu. Takvi podaci se preklapaju na kopiju katastarskog plana.

Izrađeni parcelacijski elaborat se predaje u nadležni Katastarski ured na pregled i ovjeru, nakon čega se novonastalo stanje evidentira u katastarskom operatu.

Prijavni listovi za katastar i zemljišnu knjigu su sastavni dijelovi parcelacijskog elaborata.

Prijavne listove za zemljišnu knjigu Katastarski ured po službenoj dužnosti dostavlja zemljišnoj knjizi.