Legalizacija objekta

Našim strankama nudimo kompletnu uslugu izrade dokumentacije za dopunu Zahtjeva za legalizaciju u kratkom roku, od geodetskog snimka izvedenog stanja, izrade arhitektonskog snimka izvedenog stanja, dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti, pa do uknjižbe objekata u katastar zemljišta i zemljišnu knjigu.

Do kada se može predati zahtjev za legalizaciju objekta?

Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju mogao se podnijeti do 30.06.2018.g.

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje (dopunu) zahtjeva za legalizaciju?

ZAHTJEVNA ZGRADA – veća od 400m2

1. Tri primjerka geodetskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,

2. Tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt

3. Izjava ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA – do 400m2

1. Tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu

2. Tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.

JEDNOSTAVNA ZGRADA – do 100m2

1. Tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu

2. Iskaz površina i obračunske veličine zgrade (građevinska (bruto) površina, broj etaža i visina zgrade (u metrima), te obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa) koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva

3. Foto dokumentacija (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade)

4. Iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru, koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva

POMOĆNA ZGRADA – do 50m2

1. Tri primjerka kopije katastarskog plana

2. Akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena.

Pristojbe za legalizaciju objekta

NAKNADA ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE U PROSTORU

Prije donošenja rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva dužan je platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Naknada se može platiti u cijelosti, ili obročno.

Ako se legalizira zgrada s više stambenih odnosno funkcionalnih jedinica podnositelj zahtjeva plaća naknadu razmjernu svom djelu građevine a ostali vlasnici su obvezni platiti naknadu za svoj dio legalizirane građevine.

Ako zgrada ima i legalnih dijelova tada vlasnici legalnog dijela zgrade nisu obveznici plaćanja naknade.

Naknada se utvrđuje rješenjem o naknadi.

Nakon plaćanja naknade u cijelosti ili prvog obroka, u slučaju obročne otplate,stječu se uvjeti za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Naknada ne može biti niža od 500 kuna.

KOMUNALNI I VODNI DOPRINOS

Nakon što je doneseno Rješenje o izvedenom stanju, plaća se komunalni doprinos i vodni doprinos, osim za pomoćne zgrade.

Vlasnik posebnog dijela zgrade ne plaća komunalni doprinos i vodni doprinos za njegov posebni dio koji se nalazi u dijelu zgrade koji nije bio predmet ozakonjenja.

Nadležno upravno tijelo dužno je tijelima nadležnim za utvrđivanje komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa dostaviti podatke potrebne za obračun iznosa tog doprinosa u roku od petnaest dana od dana izvršnosti rješenja o izvedenom stanju.

Rješenjem o utvrđivanju komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa odobrava se odgoda plaćanja doprinosa, odnosno odgoda početka njegova plaćanja u slučaju obročne otplate, za godinu dana od dana izvršnosti rješenja, ako to zatraži podnositelj zahtjeva, odnosno vlasnik zgrade.

VODNI DOPRINOS

Vodni doprinos plaća investitor na gradnju građevina.

Obračunavaju ga i naplaćuju Hrvatske vode rješenjem.

Sredstvima vodnog doprinosa financira se vodno gospodarstvo, njima se osigurava dostupnost i zaštita voda, izgradnja, upravljanje i održavanje vodnih sustava itd.

Osnovica za plaćanje vodnoga doprinosa prostorni je metar (m³).

U svrhu određivanja visine vodnoga doprinosa, područje Republike Hrvatske dijeli se u 3 zone: Zonu A, Zonu B i Zonu C.

Zonu A čini Grad Zagreb i zaštićeno obalno područje mora.

Zonu B čini ostalo područje Republike Hrvatske, osim Zone A i Zone C.

Zonu C čine područja posebne državne skrbi.

Visina vodnoga doprinosa određuje se u kunama po jedinici prikazanoj u tablici:

 

KOMUNALNI DOPRINOS

Komunalni je doprinos prihod proračuna općine odnosno grada na području kojeg se nalazi građevina.

Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Odluku o komunalnom doprinosu donosi općinsko vijeće odnosno gradska skupština.

Odlukom se utvrđuju zone, jedinična vrijednost, način i rokovi plaćanja itd.

Mnogi gradovi i općine odobravaju olakšice za pojedine grupe investitora, bilo da se radi o proizvodnim pogonima ili rješavanju stambenog pitanja prvi puta ili nekog drugo razloga.

KOMUNALNI DOPRINOS – GRAD ZAGREB

  • 1. zona= 96kn/m3
  • 2. zona= 81kn/m3
  • 3. zona= 50kn/m3
  • 4. zona= 32kn/m3

Ako je obveznik hrvatski branitelj iz Domovinskog rata kojemu je to jedina nekretnina, iznos komunalnog doprinosa koji je dužan platiti umanjit će mu se za dodatnih 10%.