Iskolčenje objekta

Iskolčenje objekta prije gradnje i izrada elaborata iskolčenja zakonska je obaveza za stambene i poslovne građevine. Iskolčenje objekta je prenošenje projektiranih elemenata (točke, visine, dimenzije) na teren.

Nakon ishođenja građevinske dozvole ovlašteni geodet iskolčit će objekt na građevinskoj lokaciji. Svrha iskolčenja objekta je da se objekt sagradi na točno za to projektom predviđeno mjesto. Izbjegavanje iskolčenja objekta i nepoznavanje točnih međa često rezultira time da objekt završi na krivom mjestu na parceli ili čak na dijelu susjedove parcele, što može biti uzrok dugotrajnih i skupih sudskih sporova i svađa sa susjedima. Nakon iskolčenja objekta radi se elaborat iskolčenja.

Elaborat iskolčenja

Elaborat iskolčenja je dokument kojim se prikazuje na koji je način iskolčen objekt na građevinskom zemljištu, a potreban zbog prijave početka gradnje građevinskoj inspekciji. Elaborat iskolčenja izrađuje ovlašteni geodet.

Dokumenti potrebni za izradu elaborata iskolčenja?

  • pravomoćna građevinska ( lokacijska ) dozvola
  • glavni projekt na uvid (arhitektonski projekt)

Iskolčenje međe

Iskolčenje međnih linija je postupak kojim se na terenu definiraju međe prema katastarskim podacima. Za iskolčenje međnih linija (M 1:2880) potrebno je:
  • kopija katastarskog plana
  • obavijestiti susjede okolnih katastarskih čestica i u dogovoru sa njima obilježiti međne linije koje su poznate
Nakon toga slijedi geodetska izmjera te obrada podataka u uredu. Zatim se iskolčavaju međne linije u prisustvu naručitelja i vlasnika susjednih parcela.